Проекти по които кандидатства Община Мездра

"Изграждане на клетки 2.1 и 2.2 към Регионално депо за твърди битови отпадъци от Община Враца и Община Мездра"
,,Околна среда", МОСВ

В процес на кандидатстване в партньорство с оОбщина Враца

"Пречиствателна станция за отпадъчни води за град Мездра,община Мездра, 20 000 екв.жители"
,,Околна среда", МОСВ 19 месеца 9 720 000 лв.

Не е одобрен

"Опазване и подобряване състоянието басейна на р.Искър на територията на община Мездра"-изграждане на водопроводна система за с.Зверино - Техническа помощ
,,Околна среда", МОСВ 18 месеца 361 200 лв.

Спечелен и изпълнен  проект

,,За по-добро бъдеще на децата от Община Мездра"
,,ФАР" - МТСП 12 месеца 211 659 лв.

Не е одобрен

"Опазване и подобряване състоянието на басейна на р.Искър на територията на община Мездра. Подобект:Инвестиционен проект за доизграждане на канализационната мрежа и изграждане на градска ПСОВ - гр.Мездра" 2010г."
,,Околна среда" - МОСВ

В процес на кандидатстване.

"Мездра-град с изградена инфраструктура осигуряваща безопасна и благоприятна среда за живот и отдих" 2009 г
,,Регионално развитие" мярка 1.4 - МРРБ 6 898 220,09 лв.

Не е одобрен

Ремонт на храм,,Св.Димитрий" с.Царевец,община Мездра 2009г.
"Програма ,,Красива България"" МТСП 3 месеца 115 617 лв. (57 809лв. участие на кандидата)

Одобрен и реализиран

"Ремонт и осигуряване на достъпна среда на общинска сграда за обществени услуги 2009г."
"Програма ,,Красива България"" МТСП 3 месеца 258 351 лв. (100 000 лв. участие на кандидата)

Одобрен и реализиран

,,Изграждане на две ,,Защитени жилища"" и ,,Трудотерапевтична работилница"" в ДДМУИ - гр. Мездра 2009г.
Програма ,,Красива България" мярка 02-02 - МТСП 533 908 лв. (107 000 лв. участие на кандидата)

Не е одобрен

,,Общината в 21 век- повишаване на качеството на управление на процесите,свързани с обслужване на населението- граждани и бизнес.Реализация на новите изисквания на Закона за електронното управление"" 2009г.
,,Административ ен капацитет" мярка 3.1 МДААР 18 месеца 1 100 019,60лв.

Не е одобрен

"Равен шанс за равен старт"
"Програма "Гарантиране на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от етническите малцинства"" Тема 1.1. Проекти насочени към подпомагане процеса на десегрегация и последващата интервенция" 12 месеца 24 827,00 лв.

"Министерство на образованието и науката
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства"

Община Мездра в партньорство с Регионален инспекторат по образование Враца

Класиран в резервите

"Историята, културата и природата - туристически атракции на Община Мездра"" 2009г."
ОП,,Регионално развитие" мярка 3.1-02 - МРРБ 24 месеца 2 499 840.00

Спечелен на етап предварителен подбор

,,Разкриване на обществена трапезария''
Фонд Социално подпомагане - МТСП "5 месеца - 01.12.2009 до 30.04.2010г." 18 040 лв.

"Партньор с НПО ,,Любомир Мишев -КИМ -96"""

Реализиран проект

"Мездра-град с изградена инфраструктура осигуряваща безопасна и благоприятна среда за живот и отдих"" 2010г."
,,Регионално развитие" мярка 1.4 - МРРБ 3 172 140,96 лв.

Не е одобрен

,,Община Мездра с енергийно ефективна образователна инфраструктура" 2010г.
"ОП,,Регионално развитие"" мярка 1.1- 09/2010" - МРРБ 14 месеца 1 236 775,33 лв.

Класиран за финансиране, но нефинансиран поради липса на достатъчен финансов ресурс по схемата

,,Изграждане корекция на р.,,Боденска бара""от ЖП моста до детската градина - гр.Мездра"" 2010г.
ОП ,,Регионално развитие" мярка 1.4 - МРРБ 12 месеца 1 049 708 лв.

Спечелен, в процес на изпълнение.

,,Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра"" 2010г.
ОПАК мярка 1.3 - МФ 18 месеца 283 625,00 лв.

Спечелен, в процес на изпълнение.

Община Мездра в 21 век -повишаване на качеството на управление на процесите, свързани с обслужването на населението - граждани и бизнес в синхрон с изискванията на Закона за електронното управление"" 2010 г.
ОПАК мярка 3.1 - МФ 15 месеца 155 370,00 лв.

не е одобрен

"Free fest: Магията на Мездра" 2011г.
ОПРР мярка 1.1 ,,Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" - МРРБ 24 месеца 515 895,20 лв.

класиран, но нефинансиран поради недосатъчен ресурс по схемата

,,Историята, културата и природата - туристическите атракции на Община Мездра: археологически комплекс Калето" 2011 г.
ОПРР операция 3.1 ,,Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура" - МРРБ 20 месеца 3 977 489,00лв.

В процес на изпълнение.

,,Създаване на трудотерапевтична работилница за деца и младежи с увреждания" 2011г.
"Механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна" Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 11 месеца 124 443,26 лв.

Спечелен

,,Повишане на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Мездра"
ОП ,,Околна среда" МОСВ
,,SeR Проект - Солидарност към трудова заетост на ромите"" 2011г.
Програма ,,Трудова заетост, социални въпроси и социално приобщаване ГД" Регионално управление на социалните грижи Валенсия 12 месеца "475 000 евро (20% съфинансиране : 75 000 евро) Бюджет на Община Мездра 20 000 евро (съфинансиран е 4 000 евро)"

Позиция в проекта от българска страна: Национална асоциация на общинските служители в България в партньорство с Община Мездра и ,,Светлина- П""ЕООД

В процес на кандидатстване.

,,Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води"
ОП ,,Околна среда" МОСВ
,,Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища" 2011 г.
"ОПРР мярка 1.1-12/2011 ,,Подкрепа за деинстуционализ ация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск" МРРБ 24 месеца 2 008 343,88 лв.

Спечелен

,,Разкриване на обществена трапезария'' III 2011год.
Фонд Социално подпомагане МТСП "6 месеца (01.11.2011 - 30.04.2012г.)" 25 542 лв.

Социални институции, предлагащи услуги за деца в риск

,,Равен шанс за равен старт - за децата на община Мездра" 2012 год.
"ОП ,,Човешки ресурси"" схема 4.1.05 ,,Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства""" МТСП 12 месеца 193 000 лв.

в процес на кандидатстване

,,Разширяване и увеличаване капацитета на Дом за стари хора Мездра"
Програма ,,Красива България"" мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове” МТСП 408 310 лв.

в процес на кандидатстване

ОП ,,Човешки ресурси"
Помощ в дома 2012 - МТСП 15 месеца 204 304,20 лв.