Мониторинг и оценка на ОПР

Съгласно чл. 33 от Закона за регионалното развитие за реализация на документите за стратегическо планиране се извършва междинна оценка не по-късно от 4 години от началото на периода на тяхното действие. В изпълнение на изискването на
закона се възложи изготвянето на междинна оценка на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г.

Съгласно чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет на доклада за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие.