Регистър на спечелените проекти от Община Мездра за периода 2003-2013г

Реконструкция на площад България III етап - Мездра
Програма "Красива България" МТСП 2008 г. 199 956 лв.

Реализиран

Корекция на р.Моравишка II етап - Мездра-2008
ПУДООС - МОСВ 2008 г. 905 500 лв.

Реализиран

Кръговрати - симпозиум по скулптура - 2ри етап
Швейцарска културна програма за България 2006 г. 15 598 лв.

Реализиран

Мездра и Маммола - ново партньорство в Разширена Европа
Програма побратимяване на градовете ЕК 2006-2007 г. 94 664 лв.

Реализиран

Подкрепа за техническа подготовка на ПЧП проект за развитието Архитектурен комплекс Калето в Мездра
Програма ФАР2004- Икономическо и социално сближаване -Министерство на икономиката 2006 г. 38 062 лв.

Публично- частно партньорство

Газификация на ЦДГ №4- Мездра
Национален Доверителен Екофонд 2006 г. 11 242 лв.

Реализиран

Изграждане на бизнес инкубатор
ФАР 2004 г. 1 200 000 лв.
Доставка на специализирани съдове битови отпадъци
ПУДООС 2003 г. 349 790 лв.
Консервационни работи на бизнес инкубатор - Мездра
МРРБ 2006 г. 241 550 лв.

Реализиран

Защитено жилище-с.Крета
Дарение от М- Тел 2007г. 121 137 лв.

Реализиран

",,Дом за възрастни хора с увреждания"" - 2007 г."
СИФ МТСП 256 193 лв.

реализиран

",,Реконструкция път IV -16104 Зверино-Игнатица и IV -16017 Зверино-Оселна"" 2007 г."
САПАРД "Държавен фонд ,,Земеделие""" 1 189 182 лв.

Реализиран

",,Асфалтова настилка на ул.,,Г.Генов с.Долна Кремена, ул.,,Г.Димитров"" с.Дърманци и ул.,,3 юни"" с.Люти брод- 2007г."
САПАРД "Държавен фонд ,,Земеделие""" 106 964 лв.

Реализиран

,,Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез реконструкция на общински път в Община Мездра" 04.06.08-04.06.09г.
ОПРР МРРБ 12 месеца 2 363 822,34 лв.

Реализиран

,,Осигуряване на подходяща образователна инфраструктура за основното и средно образование и предучилищния процес на територията на Община Мездра" 16.07.08-16.07.09г.
ОПРР МРРБ 12 месеца 4 182 974,28 лв.

Реализиран

",,Корекция на р.Моравишка I етап - Мездра-2005"""
ПУДООС МОСВ 506 624 лв.

Реализиран

",,Допълнително водоснабдяване кв,,Лещака"",гр.Мездра-2005 г."
СИФ МТСП
",,Газификация на общински обекти - 5 бр."" 2002/2003г."
НЕДЕФ 104 736 лв.

Реализиран

",,Благоустрояване ул,,Ал.Стамболийски"" гр.Мездра-трети етап/ 2005г."
"Програма ,,Красива България"" МТСП
,,Ремонт ДДМУУ-Мездра"
",,Фонд за регионални инициативи"""
",,Подобряване управлението на отпадъци в общини Враца- Мездра /1999-2001/ I етап - сметище II етап -система за сметосъбиране"""
,,Датска агенция за околна среда" ПУДООС I етап 7,3 млн.DK II етап 6,0 млн.DK
",,Благоустрояване ул.,,Ал.Стамболийски"" гр.Мездра"" 2003 г."
"Програма ,,Красива България"" МТСП 3 месеца 193 766 лв.

Реализиран

",,Ремонт църква ,,Свети Георги"" гр.Мездра-2003г."
"Програма ,,Красива България"" МТСП 3 месеца 21 212 лв.

Реализиран

",,Детска площадка пл.,,България"" гр.Мездра 2003 г."
"Програма ,,Красива България"" МТСП 3 месеца 15 480 лв.

Реализиран

",,Ремонт СОУ,,Климент Охридски"" Зверино - 2003 г."
"Програма ,,Красива България"" МТСП 3 месеца 42 404 лв.

Реализиран

"Реконструкция улица,,Хр.Ботев"" източна част Мездра 2003г."
"Програма ,,Красива България"" МТСП 3 месеца 63 408 лв.

Реализиран

",,Ремонт покрив ОУ,,Хр.Ботев"" гр.Мездра 2003г."
"Програма ,,Красива България"" МТСП 3 месеца 33 726 лв.

Реализиран

",,Благоустрояване ул.,,Ал.Стамболийски"" II етап гр.Мездра"" 2004 г."
"Програма ,,Красива България"" МТСП 3 месеца 81 000 лв.

Реализиран

"Канализация ул.,,Хр.Ботев"", ул. ,,Заводска"" и ул.,,1 май"" 2004 г."
СИФ МТСП 3 месеца 123 090

Реализиран

",,Защо миналото е важно за нашето бъдеще- Крепостта Калето-история и бъдеще"" 2005 г."
"Програма за опазване паметници на културата НФ,,Култура" = Министерство на културата 3 месеца 12 584,75 лв.

Реализиран

,,Побратимяване на градовете"
"Програма ,,Насърчаване на активното европейско гражданство""" 32 645 евро
",,Публично - частно партньорство-Обект Калето"" 2006 г."
,,ФАР" 154 561,75 евро
",,Проучване на добри практики в сферата на ПЧП в страни от ЕС"""
,,Отворено общество" 2 490 USD
"Изграждане на Общински център за услуги и информация на гражданите /2002/"
"Програма,,Под обряване обслужването на гражданите ""мна ФРМС и ААМР" "февруари-ноември 2002 г." 113 002 лв.

Реализиран

Газификация на общински обекти /2002-2003/
"Национален доверителен екофонд /НДЕФ/" 104 736

Реализиран

"Ремонт на ДДМУИ - Мездра 2000г."
"Фонд регионални инициативи" 175 414

Реализиран

",,Подобряване управлението на отпадъците в общини Враца и Мездра -етап 1 2001 г."
"Датска програма за централна и източна Европа/MOCE, DEPA,МОСВ/" 4 082 000 лв.

Реализиран

,,Демонстрационен проект за българска политика за управление на отпадъците- регион Враца-Мездра 1996г.
Американска агенция за околна среда

Реализиран

",,Довършителни работи по стенописи и подготовка за експониране на средновековна църква с.Царевец 2003г."
"Национален фонд ,,Култура""" ноември 2003 г. 5 080 лв.

Реализиран

,,Осмисляне летния отдих на учениците" 2003 г.
"Министерство на младежта и спорта" лято 2003г. 3 500 лв.

Реализиран

",,Подобряване управлението на отпадъците в общини Враца и Мездра -етап 2 /2003 г.-2004г./"
"Датска програма за централна и източна Европа/MOCE, DEPA,МОСВ/" 2 200 000 лв.

Реализиран

",,Благоустрояване зелени площи ул.,,Ал.Стамболийски"" 2005 г."
"Програма ,,Красива България"" МТСП 150 000 лв.

Реализиран

",,Реконструкция на площад България"" I етап - Мездра - 2006 г."
"Програма ,,Красива България"" МТСП 150 000 лв.

Реализиран

,,Местно икономическо развитие и маркетинг на българските общини" 2007г.
,,Американска агенция за международно сътрудничеств о и развитие" и ФРМС

Реализиран

,,Планиране на местното икономическо развитие" 2007 год.
"Програма ,,Активни услуги на пазара на труда"" Световна банка

Реализиран

",,Ремонт на храм,,Св.Димитрий"" с.Царевец,община Мездра 2009 год."
"Програма ,,Красива България"" МТСП 3 месеца 111 386 лв.

Реализиран

",,Ремонт и осигуряване на достъпна среда на общинска сграда за обществени услуги"" 2009 год."
"Програма ,,Красива България"" МТСП 3 месеца 237 364 лв.

Реализиран

,,Опазване и подобряване състоянието на басейна на р.Искър на територията на Община Мездра, подобект:,,Техническа помощ за изграждане на разделна канализационна инфраструктура,реконстру кция на водопроводна мрежа и изграждане на ПСОВ на с.Зверино” 2008 год.
ОП,,Околна среда” МОСВ "18 месеца 12.01.2009 - 12.07.2010" 361 200 лв.

Реализиран

,,Социални услуги в семейна среда" 2009 год.
ОП ,,Човешки ресурси" МТСП "12 месеца 24.07.2009- 24.07.2010" 124 000 лв.

"Партньор с НПО ,,Любомир Мишев -КИМ -96""

Реализиран

,,Разкриване на обществена трапезария'' 2009-2010г.
ОП ,,Човешки ресурси" МТСП "5 месеца от 01.12.2009 до 30.04.2010г." 18 040 лв.

"Партньор с НПО ,,Любомир Мишев -КИМ -96""

Реализиран

",,Български библиотеки- място за достъп до информация и комуникация за всеки"" 2010 г."
"Програма ,,Глобални библиотеки"""
,,Гражданите и общината - партньори за прозрачна и ефективна местна администрация" 2008г.
"ОП ,,Администрати вен капацитет"" "Проект на НСОРБ Община Мездра пилотна община" 12 месеца 387 359,17 лв.
",,Добро управление и организационна култура на местната власт в България"" 2007 г."
"Програма МАТРА на Кралство Холандия"- Община Мездра партньор "01.03.2007 - 28.02.2009 г." 372 450 лв.
,,Между приятели и добри съседи"
"ОП ,,Регионално развитие"" - МРРБ -Община Враца съвместно с Общините Козлодуй, Мездра и Мизия 2008-2010г. (12 месеца) 189 865,60 лв.

Реализиран

,,Подкрепа за достоен живот"
ОП,,Човешки ресурси" - МТСП "05.11.2010г. - 17 месеца" 170 988,32 лв.

в процес на изпълнение

,,Социални услуги за достоен и независим живот в Община Мездра"
ОП,,Човешки ресурси" - МТСП - Община Мездра в партньорство с ЕТ,,Любомир Мишев-КИМ-96" Игнатица "от 05.11.2010 - 05.01.2012 г.) 14 месеца" 197 160,70 лв.

Реализиран

,,Нов избор -развитие и реализация"
ОП,,Човешки ресурси" - МТСП от 10.2010 год. 108 000 лв.

в процес на изпълнение

,,Разкриване на обществена трапезария'' II етап
Фонд Социално подпомагане - МТСП - "Партньор с НПО ,,Любомир Мишев -КИМ - 96""" 01.10.2010 - 3 месеца в селата Елисейна,Зверино, Л.брод, Крета, Дърманци 12 870 лв.

Реализиран

,,Изграждане корекция на р. Боденска бара" от ж.п. моста до детската градина"
ОП ,,Регионално развитие"" мярка 1.4 - МРРБ "03.06.2011 -06.2012 г. (12 месеца)" 1 049 708 лв.

в процес на изпълнение

,,Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра"
ОП ,,Регионално развитие"" мярка 3.1 - МРРБ 20 месеца (23.11.2011г - 23..07.2013г.) 3 977 489,00 лв.

в процес на изпълнение

,,Ремонт ОДЗ,,Мир"" (бази Г.Кремена, Д.Кремена, Типченица) 2010г.
СИФ - МТСП 235 519,00 лв.

Реализиран

",,Създаване на трудотерапевтична работилница за деца и младежи с увреждания"" 2011г."
Механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна - Министерство на икономиката, енергетика и туризма" "07.09.2011 - 07.08.2012 г. (11 месеца)" 124 443,26 лв.

в процес на изпълнение

,,Разкриване на обществена трапезария" III етап
"Фонд Социално подпомагане" - МТСП "6 месеца (01.11.2011г. - 30.04.2012 год)" 25 542 лв.

в процес на изпълнение

,,Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища" 2011 г.
"ОПРР мярка 1.1-12/ 2011 ,,Подкрепа за деинстуционал изация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск"" - МРРБ 24 месеца 2 008 343,88 лв.

в процес на изпълнение

",,Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра"" 2010г."
"ОПАК мярка 1.3" - Министерство на финансите "18 месеца (11.01.2012- 11.07.2013)" 283 625,00 лв.

в процес на изпълнение

,,Община Мездра е енергийно-ефективна образователна инфраструктура"
ОПРР схема 1.1-09/2010 - МРРБ 14 месеца (28.03.2012 - 28.05.2013 г.) 891 730,89 лв.

спечелен и в процес на изпълнение

ОП ,,Човешки ресурси"
Помощ в дома 2012 - МТСП 15 месеца 204 304,20 лв.