Регистър на проекти по които работи Община Мездра

,,Изграждане корекция на р.,,Боденска бара" от ж.п. моста до детската градина"
ОПРегионално развитие"" мярка 1.4, МРРБ 12 месеца (03.06.2011г- 06.2012 г.) 1 049 708 лв.
,,Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра"
ОПРегионално развитие"" мярка 3.1, МРРБ 20 месеца (23.11.2011г- 23.07.2013г) 3 977 489 лв.
,,Община Мездра в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск чрез изграждане на два Центъра за настаняване от семеен тип и две Защитени жилища"
ОПРегионално развитие"" мярка 1.1, МРРБ 24 месеца 2 008 343,88 лв.
,,Създаване на трудотерапевтична работилница за деца и младежи с увреждания"
Механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от Японска страна, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма 11 месеца (07.09.2011г- 07.08.2012г) 124 443,26 лв.
,,Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра"
ОП ,,Администрати вен капацитет" мярка 1.3, Министерство на финансите 18 месеца (11.01.2012- 11.07.2013) 283 625,00 лв.
,,Подкрепа за достоен живот"
ОП,,Човешки ресурси", МТСП 17 месеца (05.11.2010г- 05.01.2012г) 170 988,32 лв.
,,Нов избор -развитие и реализация"
ОП,,Човешки ресурси", МТСП 10.2010 г.- 01.06.2012г. 121 894 лв.
,,Разкриване на обществена трапезария" III етап
Фонд Социално подпомагане, МТСП 7 месеца (01.10.2011г- 30.04.2012г) 29 700 лв.
„Доизграждане на канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ-Мездра"
ОП ,,Околна среда" МОСВ 31 месеца (17.08.12 – 17.03.2015) 19 458 096,70 лв
,,Враца - врата към древността"
ОПРР операция 3.2 ,,Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите" МРРБ 473 179,26 лв.

Община Враца в партньорство с Община Мездра и Община Роман 

,,Община Мездра е енергийно-ефективна образователна инфраструктура"
ОПРР схема 1.1-09/2010 - МРРБ 14 месеца (28.03.2012 - 28.05.2013 г.) 891 730,89 лв.
ОП ,,Човешки ресурси"
Помощ в дома 2012 - МТСП 15 месеца 204 304,20 лв.
Допълнителни Документи
Допълнителен документ с наредби Изтеглете файл