1.1. Сектор “Природни ресурси”

Защитени територии

Натура 2000

Европейската екологична мрежа "Натура 2000“ представлява мрежа от защитени зони, определени за опазване на природни местообитания и местообитания на животински видове от европейско значение.
Нейната цел е опазване на биологичното разнообразие; осигуряване на достатъчно места със съответните условия на средата, необходими за живота на дивите растителни и животински видове; създаване на условия за генетичен обмен между разделени популации, с цел обогатяване на видовото разнообразие и ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху природата и биоразнообразието.

За всяка защитена зона се изготвя заповед за обявяване, в която ще бъдат определени съответни режими и забрани за дейностите, които биха оказали отрицателно въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в защитените зони.

Допълнителни Документи
Натура 2000 Изтеглете файл