1.5. Сектор “Териториални ресурси”

1.5.4.Околна среда

ВИК дружества, хидротехнически съоръжения, качество на питейната вода

Населените места от община Мездра се обслужват от “ВиК” ООД гр.Враца- район Мездра.На територията на общината има 6 водоснабдителни групи с водоизточници на територията на общината, които водоснабдяват 12 населени места /вкл. и град Мездра/. Една от водоснабдителните групи подава вода на 2 населени места на територията на община Роман. Основен водоизточник за град Мездра е хидровъзел Среченска бара, от който се водоснабдяват още общинските центрове Враца, Монтана, Берковица, частично Криводол и 25 прилежащи  селища с население общо над 200 х.човека. Като последен консуматор водното количество, което се получава в град Мездра в действителност варира между 20 л/сек. и 30 л/сек. От местни водоизточници /каптажи/ се получават допълнително средно 2-3 л/сек. Това водно количество е недостатъчно, поради което се налага режим. Към края на 2010г. на територията на общината са в експлоатация 54 водоизточника, в т.ч. 44 каптажа, 2 тръбни кладенци, 5 шахтови кладенци и 1 дренаж. За град Мездра са изградени проучвателни експлоатационни тръбни кладенци в района на с. Брусен – с.Д.Кремена с дебит 18 л/сек. В процес на реализация е работен проект за вкарване на водното количество във водопроводната мрежа на града. Внимание заслужава ползването на вода от водоизточник „Крапешко езеро”, който е с голям дебит. В момента тя не отговаря на стандарта за питейна вода, тъй като има силно повишено съдържание на амоняк. Използва се само за промишлени цели, с което се облекчава и без това тежкия режим на водопотребление.
Произведената на територията на общината вода е изцяло от подземни води. Около 40% от подаваната вода на територията на общината се осигурява от повърхностни води извънтериторията на общината. През периода 2007-2010 год. се наблюдава намаление на произведената и полезно- използваната вода и сравнително еднакви стойности на загубите по водопроводната мрежа (около 50%). По отношение на дела на закупената вода от „ВиК”-Монтана се наблюдава намаляване от 44 до 36 %. По отношение на начина на добиване, около 69 % от количеството вода в община Мездра е гравитачна, а останалото количество вода е помпажна, което обуславя относително високите експлоатационни разходи. През последните няколко години в град Мездра са реконструирани участъци от водопроводната мрежа с дължина 6 км. и водопроводни отклонения – 7 км. Разширена е водопроводната мрежа на с.Люти Дол с 1,3 км., реконструирани са напорните водопроводи за с.Типченица с дължина 1,4 км. и с.Царевец – с.Старо Село с дължина 2,5 км.
Средното водопотребление общо за всички видове консуматори през разглеждания период запазва сравнително постоянни стойности. Налице е тенденция към увеличаване на водопотреблението само за населението през 2010 г. до 329 л/ж/дн. средно за областта. Общо за областта консумацията на вода в промишления сектор се запазва на относително постоянно ниво, като по същия показател за общината тенденцията е към постоянно намаляване на водопотреблението.
По отношение на анализа на състоянието на водопроводната мрежа на територията на общината около 66% от мрежата е от етернитови тръби, което обуславя честите аварии и високия процент на загуби.
Хидротехнически съоръжения
На територията на община Мездра има 7 язовира. С Решение №244/29.01.2009г.на Общински съвет язовирите”Батон дол”, с.Долна Кремена и „Заминец”, с.Горна Кремена са бракувани. Един от останалите е собственост на напоителни системи”-Враца, два са дадени под наем от общината, един е предоставен на Сдружение за напояване ”Роса”, с.Г.Бешовица, съгласно Закона за сдружения за напояване и един е предоставен с решение №551/26.07.2007г. на Общински съвет на Сдружение Ловно-рибарско дружество-Мездра.
Качество на питейните води
Качеството на питейните води в общината се обуславя от природни и антропогенни фактори. От антропогенните фактори основен фактор, оказващ влияние върху качеството и вкусовите характеристики на питейната вода е състоянието на водопреносната мрежа.

Допълнителни Документи
Общинска програма за опазване на околната среда на община Мездра Изтеглете файл