1.1. Сектор “Природни ресурси”

Характерни почвени типове, земеделски земи

Почвени типове

Характерни почвени типове за района
На територията на общината са разпространени следните почвени типове: сива и кафява горска, хумусно-карбонатна, алувиална. Преобладаващ почвен тип е сивата горска почва, заемащ междинно място между излужените черноземи в равнинната част и кафявите горски почви в по-високите части на Стара планина. Покрай водното течение на р.Искър се срещат алувиални почви като резултат от дългогодишно отлагане на наносни материали. При тях няма формирани генетични хоризонти и количеството на хумуса и общия азот не се подчинява на общите закономерности. По отношение на механичния състав , преобладаващи са леко песъчливо-глинестите и средно песъчливо-глинестите почви. Като цяло механичния състав е благоприятен и осигурява добър водно-въздушен режим.
Земеделски земи
Селскостопанският фонд възлиза на 54% от общия поземлен фонд. Около 67% от земеделските територии са обработваеми земи.

 

Допълнителни Документи
Общинска програма за опазване на околната среда на община Мездра Изтеглете файл
Почвени типове Изтеглете файл