Стратегически и планови документи

Тази секция съдържа различни документи, свързани с програмата за развитие на Община Мездра:

  • Регистър на проекти по които общината работи, регистър на спечелени проекти, както и проекти по които общината кандидатства;
  • План за развитие на общината за периода 2007-2013 година;
  • Годишни отчети по изпълнение на ОПР;
  • Становища на експерти по различни въпроси