1.1. Сектор “Природни ресурси”

Геоложка основа, релеф, хидрогеология

Геоложка основа и релеф

Геоложка основа и релеф

Най-пълна представа за цялостния геоложки строеж на даден район се получава чрез неговата стратиграфия и тектоника. България като част от Балканския полуостров спада към Средиземноморскатата геосинклинала, която е заета от гънките на Алпо-Хималайската нагъната система.Град Мездра попада в западната област на Предбалканската морфоструктурна зона-Мездренско котловинно разширение със средна надморска височина 270 м. В района преобладават споени седиментни скали /долно кредни варовици, мергели, песъчливи варовици, пясъчници/, неспоени скали/кватернерни материали- пясъци, глини, льос и алувиални наслаги/-устойчиви на ерозия. Град Мездра е разположен върху скална подложка на палеогенска песъчлива свита. Над скалната подложка се разкриват песъчливи делувиални глини с променлива мощност. По лявата тераса на река Искър залягат мощни алувиални отложения /глини, глинести пясъчници и чакъли/.

Релефът е равнинно- хълмист и полупланински. Основните геоморфоложки структури са следните :
-запад- Старопланинската сводесто-верижна система с планински верижен и блоково-разломен релеф с високо издигната инициална повърхнина и ерозионни врязвания
-изток-хълмисто-ридов релеф в наложени миоценски понижения с фрагменти от плиоценски денудационни повърхнини
-югоизток и юг- нископланински ридов релеф със слабо издигната инициална повърхнина.
В района са застъпени и някои акумулационни типове релеф- алувиални и алувиално-пролувиални равнини с кватернерна възраст – речната тераса на р.Искър /източно от Люти брод / и тези на някои от нейните по-големи притоци.

Хидрогеология
Съгласно хидроложкото райониране, подземните води в района на Мездра се отнасят към Севернобългарския хидрогеоложки район. В алувиалните отложения са формирани безнапорни подземни води, които са в пряка хидравлична връзка с повърхностните речни води. Режимът на подземните води е от “хидрологичен” тип. Те са с активен водообмен. В близост до р.Искър през пролетното пълноводие нивото на подземните води в алувиалните отложения достига до 0,5-1,5 м от терена, а през есенното маловодие- до 6-8 м. За водоупор на алувиалните подземни води служат глинести материали. Ограждащите град Мездра планински масиви са силно окарстени, налице са карстови подземни води с дълбока циркулация. Не са установени термални води.
Подземните води в района на Искърското дефиле се обособяват в две групи: в кватернерните отложения и в Старопланинските интрузиви. Първите са привързани към алувиалните и пролувиални отложения в терасата на река Искър, като отложенията са представени от чакъли, пясъци и по-рядко глини. Старопланинските интрузиви са представени от гранодиорит- гранитов комплекс, в който се различават пукнатинно-грунтови и пукнатинно-жилни подземни води, пресни и ултрапресни по химичен състав

Допълнителни Документи
Общинска програма за опазване на околната среда на община Мездра Изтеглете файл
Геоложка основа и релеф Изтеглете файл