1.1. Сектор “Природни ресурси”

Климат (ср. год. температура на въздуха, валежи)

Община Мездра попада в умерено-континенталната климатична област към Европейско-континенталната климатична подобласт. Континенталният характер на климата е много добре изразен с подчертано студена зима и горещо лято. Средната годишна месечна температура е 10.8 °С, а средната годишна температура по срокове се движи от 7.2 °С, 15.6 °С, 8.8 °С. Максималната средна месечна температура е през месец юли – (+20.1 °С), а минималната средна месечна температура е през месец януари - (-8 °С). 

Средната годишна максимална температура на въздуха е 17.1 °С, а средната годишна минимална температура е (-4.8 °С). Годишната денонощна амплитуда на температурата на въздуха се движи с високи стойности през август и септември и е 12.3 °С. Влажността на въздуха, като част от климатичните характеристики на района, зависи от особеностите на атмосферната циркулация, надморската височина, формата на релефа, състоянието на почвата и наличието на източници на изпарение.
През студеното полугодие средните месечни стойности на относителната влажност се изменят в границите от - 60 до 80%, а през топлото полугодие от 68 до 73%. Валежите в района са от дъжд и сняг. Максималните средни месечни суми валежи са 120 литра на кв. м.
Преобладаващата посока на вятъра се определя от тенденцията в общия атмосферен пренос през съответния сезон. Характерни за района са западен, северозападен и източни ветрове.
Средномесечната относителна влажност на въздуха е 72%. Средногодишната сума на валежите е 811 мм. Средната височина на снежната покривка е около 10 см, а средногодишния брой на дните със снежна покривка е под 50. По отношение на вятъра преобладава тихото време- 58 %.Преобладаващи са северозападните ветрове със средногодишна скорост 1,6 м /с. Най-близката хидрометеорологична станция за климатични измервания се намира в град Враца.

Вятър
Вятъра е от особено голямо значение за естественото пречистване на въздуха и разсейването на локалните приземни концентрации на вредности на по-голяма площ и намаляването на техните стойности до допустимите. От основните му характеристики- посока и скорост, зависят посоките и разстоянията до които достигат със съответната концентрация праховите и газови вредности. От тази гледна точка от съществено значение е броят на дните с малка скорост на вятъра, когато приземната концентрация на вредни вещества достига максимални стойности.