1.5. Сектор “Териториални ресурси”

1.5.4.Околна среда

Атмосферен въздух, емисии от неподвижни / подвижни източници

Качество на атмосферния въздух в приземния слой

Качеството на атмосферния въздух във въздушния басейн на община Мездра е функция от въздействието на климатичните фактори и емисиите на вредни вещества главно от местни източници. Металургичното предприятие „Елисейна” ЕАД  – гара Елисейна е с окончателна преустановена дейност. Контролът в  населените места на общината се извършва по предварително изготвена  годишна програма от Мобилната автоматична станция на  АРЛ  –Плевен към ИАОС – София. Мобилната автоматична станция контролира прах и амоняк, азотни оксиди,сяроводород, въглеводороди и измерва и метеопараметри- температура и влажност на въздуха, посока и скорост на вятъра, атмосферно налягане и обща радиация. Концентрацията на измерените замърсители на въздуха се сравнява с утвърдени норми, наречени пределно допустими концентрации- ПДК. ПДК на дадено вещество в атмосферния въздух е тази концентрация, регистрирана за определен период от време, която не оказва вредно въздействие върху човешкия ораганизъм, а също и бъдещи последствия за поколенията, както и да не намалява неговата работоспособност, самочувствие и  дълголетие. Пределно допустимите концентрации се определят  като максимално еднократна /ПДКм.е./, средноденонощна /ПДКср.ден./ и средногодишна концентрация /ПДКср.год./. През периода 2007  – 2010 г. няма извършени имисионни замервания. В предишни години са спазени ПДК.

Емисии от неподвижни източници /енергийни и производствени/
В по-голямата част от територията на общината, както и всички общински предприятия и сгради са газифицирани. Прокарани са общо 31 км газоразпределителна мрежа. Газифицираните битови потребители в града са 848, а стопанските /фирми и обществено административни обекти/ са 54. Трасето дава възможност други 2200 домакинства да ползват предимствата на икономичното и екологично гориво. Основните предприятия, които подлежат на емисионен контрол от страна на РИОСВ-Враца са ,”Ню текс”АД- Мездра /производство на широки хасета и постелъчно бельо/, „Леденика и ММ” -Мездра /пивопроизводство/ и “Вархим”ООД Мездра- Хидратен цех Черепиш /производство на негасена и хидратна вар/.

Емисии от подвижни източници
Автомобилният транспорт като цяло представя голямата група на подвижни източници, които чрез отработeните газове замърсяват атмосферния въздух. Контролът върху замърсяването от МПС се осъществява от органите на Пътна полиция по показатели: димност, въглероден оксид, азотни оксиди, въглеводороди.

Допълнителни Документи
Общинска програма за опазване на околната среда на община Мездра Изтеглете файл