1.4. Сектор “Техническа инфраструктура”

Водоснабдяване и Канализация

ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА
Водоснабдяването на град Мездра и селата от общината е проблем, който изисква
приоритетно разрешаване, тъй като всички са с режимно водопотребление, а в две от селищата – с.Боденец и с.Крапец водата във водопроводната мрежа не е с питейни качества.
Основен водоизточник за град Мездра е хидровъзел Среченска бара, от който се водоснабдяват още общинските центрове Враца, Монтана, Берковица, частично Криводол и 25 прилежащи селища с население общо над 200 х. човека.Като последен консуматор водното количество, което се получава в град Мездра,в действителност варира между 20л/с и 30 л/с. От местни водоизточници /каптажи/ се получават допълнително средно 2-3 л/с.
Това водно количество е недостатъчно, поради което се налага режим.
Водоснабдяването на останалите населени места се осъществява от 44 каптажа, 5 шахтови кладенци, 2 тръбни кладенци и 1 дренаж.
Режимното водоснабдяване налага изпълненвието на общинска програма за търсене на допълнителни водоизточници, които да гарантират необходимите количества питейна вода.
Ежегодно се отделят средства за проучвателни, проектни и строително- монтажни работи на водоснабдителни обекти.
Изводът от направените проучвания и консултации със специалисти в
областта на водоснабдяването и хидрогеологията е, че високопланинските
селища като Кален, Цаконица, Г. Бешовица, Д.Кремена, Зверино, Люти брод, Лик, Ослен Криводол, могат да бъдат допълнително водоснабдени чрезкаптиране на нискодебитни извори с малки каптажи или дренажи.За останалите селища е необходимо финансирането на хидрогеоложка проучвателна програма, включваща изграждането на проучвателно- експлоатационни сондажни тръбни кладенци за водоснабдителни цели.
За град Мездра са изградени проучвателно-експлоатационни тръбни кладенци в района на с. Брусен-с. Д. Кремена с дебит 18 л/с. В процес на реализация е работен проект за вкарване на водното количество във
водопроводната мрежа на града.
Внимание заслужава ползването на вода от водоизточник “Крапешко езеро”, който е с голям дебит. В момента тя не отговаря на стандарта за питейна вода, тъй като има силно повишено съдържание на амоняк. Използва се само за промишлени цели, с което се облекчава и без това тежкия режим на водопотребление. Правят се постъпки за търсене на технология за очистване на водата.
Наложително е да бъде извършена реконструкция на водопроводната мрежа, тъй като съществуващите етернитови водопроводи са полагани преди повече от 30 години и тяхната нормативна използваемост е преминала,което води до чести аварии и загуби на питейна вода.
През последните няколко години в град Мездра са реконструирани участъци от водопроводната мрежа с дължина 6 км и водопроводни отклонения – 7 км. Разширена е водопроводната мрежа на с.Люти дол с 1,3 км , реконструирани са напорните водопроводи за с.Типченица с дължина 1,4 км и Царевец – Старо село с дължина 2,5 км.

КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
Канализационната мрежа на град Мездра е изградена на 98%, след завършване през последните години на участъци от колектора по
ул.”Хр.Ботев”. През 2003 година е изготвен проект за останалата част от града в района на ул.”1 май”, който се реализира през
настоящата година. В останалите населени места на общината, с изключение частично на с.Зверино, няма иградена канализация.
Строителството й е въпрос, който ще се решава в бъдеще.Необходимо е да се изгради пречиствателна станция за отпадни води на град Мездра,
за което е изготвена паспортизация на канализацията , с оглед извършване на предпроектно проучване.