1.4. Сектор “Техническа инфраструктура”

Газоснабдяване


В изпълнение на Решение №420 / 01.04.1999 год. на Общински съвет Мездра се обяви конкурс за даване на разрешение за извършване на дейност “газификация” на промишления обществения и битов сектор на територията на град Мездра. Същият се проведе на 04.06.1999 год.На основание на резултатите от проведения конкурс Общински съвет Мездра утвърди “Газоснабдяване Враца”АД за концесионер на дейността.
Въз основа на разработените проекти и разрешението за строеж до момента са изградени:
-Автоматичната газорегулаторна станция /АГРС/ за редуциране налягането на природния газ от 55 bar на 4bar и търговско измерване на консумацията, както и обслужващия път.
-Изградено е магистрално газопроводно отклонение до АГРС с обща дължина 4 км и разпределителни газопроводи с обща дължина 17 км.
В процес на експлоатация са обекти на 5 промишлени, 33 обществени и 288 битови консуматори на природен газ на територията на град Мездра, които се очаква до края на 2004 година да станат 300.
Предвид безспорните предимства на природния газ пред останалите горива и достигнатите икономии при ползването му реализирани от консуматорите на територията на града, техният брой се увеличава.
Към месец септември 2009 г. дължината на изградената до момента газоразпределителна мрежа в град Мездра е 26 км.Газифицираните битови потребители в града са 842, а стопанските(фирми и обществено- административни обекти) са 51. Трасето дава възможност други 2200 домакинства да ползват предимствата на икономичното и екологично гориво.