1.4. Сектор “Техническа инфраструктура”

Електроснабдяване

В района на община Мездра няма неелектрифицирани населени места.
На територията на общината има 239 трафопоста и 2 възлови станции. Мрежата ниско напрежение е с дължина 686 км, в т.ч. 590 км въздушна и 96 км кабелна. През последните четири години са изградени 4 трафопоста и се е увеличила дължината на кабелната мрежа с 3 км. Извършена е реконструкция на 20 км въздушна ел. мрежа.
През 2003 година е извършена рехабилитация на уличното осветление в общината, като са монтирани нови осветителни тела. Тези осветителни тела са енергоикономични с мощност 36 W и 55 W , за разлика от старите , мощността на които е 150 W , 250 W и 400 W
Работи се по реконструкции на въздушната мрежа във връзка с монтажа на нови достъпни електромерни табла.Това е осъществено в селата Оселна, Върбешница, Брусен, Долна Кремена.
Проблемите на електроснабдяването се свеждат главно до остарялата и амортизирана мрежа в някои населени места и квартали.