1.5. Сектор “Териториални ресурси”

1.5.2.Социална инфраструктура

Територия и населени места


Община Мездра е разположена в Северозападния район за планиране и е част от Врачанска област.

Територията на общината е 519 114 дка. Земеделският фонд възлиза на 56%, а горският – на 38.5% от територията.

Общината включва 28 населени места, от които 1 град и 27 села. Населението възлиза на 25636 души (30.09.2004 г.). Над половината от тях – 13794 д., живеят в гр. Мездра, а останалите – в селата.

Динамиката на броя на населението по населени места може да бъде видяна в следващите таблици.