1.1. Сектор “Природни ресурси”

Повърхностни води, подземни води

Повърхностни води
Територията на общината попада в Черноморската водосборна област, Подобласт на директно оттичане към река Дунав, Дунавски водостопански район. Основна водна артерия е река Искър. Тя води началото си от Рила планина. Река Искър е единствената река в страната, която извира от Южна България, пресича Стара планина и се влива в река Дунав. Средния наклон на реката е 6,7% , гъстота на речната мрежа 1,1 км/кв.км. и водосборна площ 8646 кв.км.
В река Искър се вливат 25 притока. Водното й количество е изобилно и сравнително постоянно. Режимът на оттока е регулиран от изградената хидротехническа система. Общината попада в средното течение на реката. Сравнително стръмния релеф в Искърското дефиле предопределя бързото оттичане на временните валежни води към реката. Поради големите разлики в надморската височина във водосбора тези стойности се изменят в широки граници: от 811 мм за станция Враца до над 1100 мм в най-високите части на водосбора. Основните хидроложки показатели за района са както следва:
- модул на годишния отток:7,5-10 л/сек.км2
- модул на зимния отток: 4-5 л/сек.км2
- модул на пролетния отток:7,5-10 л/сек.км2
- модул на летния отток:2-3 л/сек.км2
- модул на есенния отток: 3-4 л/сек.км2
- продължителност на периода на пълноводие: 4 месеца /февруари-юни/
- продължителност на периода на маловодие: 2 месеца /август-октомври/
- обем на оттока през периода на пълноводие: 50% от годишния отток
- обем на оттока през периода на маловодие: 5-10% от годишния отток
Основните орохидрографски елементи на река Искър при ХМС 112 /село Ребърково/ са следните:
- площ на водосборната област- 4824 км2
- среден наклон на реката- 11,9 %
- дължина на реката- 192,30 км
- среден наклон на водосборната област- 0,19
- гъстота на речната мрежа- 1,30 км/км2
- залесеност- 48%
Предвид климатичните зоналности на водосбора реката е с дъждовно- снежно подхранване и неустойчиво фазово разпределение на оттока. Фазата на пълноводие е пряко свързана със снеготопенето, а на маловодието- през юли- август. В количествено отношение притокът на река Искър се замерват при ХМС 112- село Ребърково. Данните от дългогодишните наблюдения показват следните параметри на речния отток в пункт Ребърково:
Средно многогодишно водно количество:
- най- високо- 299,36 м3/сек
- средно- 37,57 м3/сек
- най-ниско- 9,62 м3/сек
Среден многогодишен отточен модул:
- най- висок- 62,05 л/сек.км2
- среден- 7,99 л/сек.км2
- най-нисък- 1,99 л/сек.км2
Среден мнгогодишен воден обем: 11790х 10 6 м3
Коефициент на вариация: 0,33118
Река Искър след Елисейна е трета категория водоприемник

Подземни води
Подземните води в района на Искърското дефиле се обособяват в две групи- подземни води в кватернерните отложния и подземни води в Старопланинските интрузиви. Подземните води в кватернера са привързани към алувиалните и пролувиални отложения в терасата на река Искър.
Алувиалните отложения са представени от чакъли, пясъци и по- рядко глини. Грунтовите води са в пряка хидравлична връзка с водите на река Искър. Старопланинските интрузиви са представени от гранодиорит- гранитов комплекс. В него се различават два типа подземни води:
пукнатинно- грунтови и пукнатинно- жилни. Те се дренират във вид на извори с дебит от 0.02 до 0.5 л/с за пукнатинно- грунтовите и от 0.5 до 60 л/с за пукнатинно- жилните. По химичен състав те са пресни и ултрапресни.
За формирането на подземните води в района на Искърското дефиле на първо място значение имат геоложките фактори. За карстовата зона Черепиш естественото дрениране на карстовите води се оценява на около 400л/с. Оцененето водно количество на карстовите води е около 39% от годишната сума на валежите, изчислена средно на 1030 мм/год.
В хълмистата част на общината /землищата на Върбешница, Горна Кремена, Крапец и др./ се наблюдават карстови подземни води. Геоморфоложки района е изграден от гънково- блокови и сводово- блокови структури със сложен геолого- тектонски строеж / преобладават изветрели метаморфни комплекси, които формират карстовите подземни води/. Карстовите извори в района са с висок и променлив дебит.