Мониторинг и оценка на ОПР - 2012

Съгласно чл. 33 от Закона за регионалното развитие за реализация на документите за стратегическо планиране се извършва междинна оценка не по-късно от 4 години от началото на периода на тяхното действие. В изпълнение на изискването на
закона се възложи изготвянето на междинна оценка на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г.

Съгласно чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет на доклада за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие.

Допълнителни Документи
Примерна таблица - Мониторинг и оценка - 2012 - DOC Изтеглете файл
Примерна таблица - Мониторинг и оценка - 2012 - PDF Изтеглете файл
Анализ на заинтересованите страни - дейност 1 Изтеглете файл
Анализ на общинската администрация Изтеглете файл
Анализ Бизнес Изтеглете файл
Анализ НПО Изтеглете файл
Социологическо проучване на населението в Община Мездра Изтеглете файл
Приложение към социологическо проучване Изтеглете файл
Приложение 1 Изтеглете файл
Приложение 2 Изтеглете файл
Оценка на общинския план за развитие на община Мездра – 2007-2013г. – дейност 6 Изтеглете файл
Анализи на социално-икономическото и инфраструктурно развитие на община Мездра – дейност 7 Изтеглете файл
Правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики на община Мездра – дейност 9 Изтеглете файл