Мониторинг и оценка на ОПР - 2012

Съгласно чл. 33 от Закона за регионалното развитие за реализация на документите за стратегическо планиране се извършва междинна оценка не по-късно от 4 години от началото на периода на тяхното действие. В изпълнение на изискването на
закона се възложи изготвянето на междинна оценка на Общинския план за развитие за периода 2007-2013 г.

Съгласно чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет на доклада за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие.

Мярка 1. Изграждане, поддържане и развитие на инфраструктурата
Индикатор мярка Базова ст. Проектна ст. Постигната ст. Година
16 Газифицирани общински обекти бр. 0 0 0 2012
15 Инвестиции в ремонтирани обекти на образованието, здравеопазването,социалните грижи, културата, спорта и младежките дейности х.лв 0 0 0 2012
14 Брой ремонтирани обекти на образованието, здравеопазването, социалните грижи, културата, спорта и младежките дейности бр. 0 0 0 2012
13 Дължина на ремонтираната улична мрежа в населените места км 0 0 0 2012
12 Относителен дял на населението с достъп до водопровод % 0 0 0 2012
11 Относителен дял на населението с режим на водоползване % 0 0 0 2012
10 Брой жители, обслужвани от новите (рехабилитирани) водопроводни мрежи бр. 0 0 0 2012
9 Инвестиции във водопроводната мрежа х.лв 0 0 0 2012
8 Обем изградени нови водоизточници куб.м. 0 0 0 2012
7 Дължина на изградена нова/рехабилитирана водопроводна мрежа км 0 0 0 2012
6 Инвестиции в канализационната мрежа х.лв 0 0 0 2012
5 Брой на населението, обслужвано от канализационна мрежа бр. 0 0 0 2012
4 Дължина на изградена канализационна мрежа км 0 0 0 2012
3 Селища и брой население от общината, обслужвано от реконструирана четвъртокласна пътна мрежа бр. 0 0 0 2012
2 Инвестиции в пътната мрежа х.лв 0 0 0 2012
1 Дължина на реконструирана четвъртокласна пътна мрежа км 0 0 0 2012
17 Инвестиции в нова техника за сметосъбиране и сметоизвозване х.лв 0 0 0 2012
18 Дължина на укрепени речни корита км 0 0 0 2012
Мярка 2. Оптимизиране и рационално използване на инфраструктурата
Индикатор мярка Базова ст. Проектна ст. Постигната ст. Година
1 Транспортни фирми, обслужващи населението на общината бр. 0 0 0 2012
2 Ученици, превозвани с училищни автобуси бр. 0 0 0 2012
3 Брой ученици в едно училище бр. 0 0 0 2012
4 Разходи за издръжка на един ученик лв. 0 0 0 2012
5 Селища без общопрактикуващ лекар бр. 0 0 0 2012
6 Пациентска листа (брой пациенти) на общопрактикуващ лекар бр. 0 0 0 2012
Мярка 1. Подобряване на общинския управленски капацитет
Индикатор мярка Базова ст. Проектна ст. Постигната ст. Година
1 Общински служители и общински съветници преминали през квалификационни курсове бр. 0 0 0 2012
2 Спечелени проекти (в т.ч. по Европейски програми) бр. 0 0 0 2012
3 Привлечени в общината средства (в т.ч. от фондовете на ЕС) х.лв. 0 0 0 2012
4 Нормативни документи на общината, в които са включени стимули за бизнеса бр. 0 0 0 2012
Мярка 2. Засилване взаимодействието с третия сектор на местно, регионално и национално равнище
Индикатор мярка Базова ст. Проектна ст. Постигната ст. Година
1 Обществени съвети в помощ на общинската администрация бр. 0 0 0 2012
2 Привлечени лица, активно участващи в обществените съвети бр. 0 0 0 2012
3 Проекти, осъществени от общината в партньорство с неправителствени организации бр. 0 0 0 2012
4 Неправителствени организации, привлечени от общината за съвместно осъществяване на социални дейности бр. 0 0 0 2012
5 Население получило социални услуги, предоставени съвместно от общината и неправителствени организации бр. 0 0 0 2012
Мярка 1. Подпомагане развитието на предприемачеството и на чуждестранните Инвестиции
Индикатор мярка Базова ст. Проектна ст. Постигната ст. Година
1 Създадени МСП със сътрудничеството на бизнезинкубатори бр. 0 0 0 2012
2 Услуги, предоставени на МСП бр. 0 0 0 2012
3 Размер на чуждестранни инвестиции в местната икономика х.лв 0 0 0 2012
Мярка 2. Стабилизиране и нарастване на заетостта чрез развитие на местната икономика
Индикатор мярка Базова ст. Проектна ст. Постигната ст. Година
1 Чуждестранни фирми, регистрирани на територията на общината бр. 0 0 0 2012
2 Работни места в регистрирани смесени (с чуждестранен капитал) предприятия бр. 0 0 0 2012
3 Реализирани публично-частни партньорства х.лв 0 0 0 2012
4 Създадени нови фирми в сектора на туризма бр. 0 0 0 2012
5 Маркетингови инициативи/схеми за промоциране на туризма бр. 0 0 0 2012
6 Равнище на регистрирана безработица % 0 0 0 2012
7 Лица участвали в програми за временна заетост бр. 0 0 0 2012
8 Предприемачи, обучени за развитие на алтернативни дейности бр. 0 0 0 2012
Мярка 1. Увеличаване на обхвата и качеството на публичните услуги
Индикатор мярка Базова ст. Проектна ст. Постигната ст. Година
1 Дял на обслужваните от ДСП самотни стари хора от всички нуждаещи се % 0 0 0 2012
2 Дял на обхванатите в детски градини деца от всички деца на съответната възраст % 0 0 0 2012
3 Дял на учениците, продължаващи образованието си от всички ученици % 0 0 0 2012
4 Коефициент на записване в училище % 0 0 0 2012
Мярка 2. Доизграждане и развитие на базата за спорт и отдих
Индикатор мярка Базова ст. Проектна ст. Постигната ст. Година
1 изградени нови площадки и комплекси за спорт и отдих бр. 0 0 0 2012
2 Инвестиции за реконструкция и развитие на общинската база за спорт и отдих х.лв 0 0 0 2012
Допълнителни Документи
Примерна таблица - Мониторинг и оценка - 2012 - DOC Изтеглете файл
Примерна таблица - Мониторинг и оценка - 2012 - PDF Изтеглете файл
Анализ на заинтересованите страни - дейност 1 Изтеглете файл
Анализ на общинската администрация Изтеглете файл
Анализ Бизнес Изтеглете файл
Анализ НПО Изтеглете файл
Социологическо проучване на населението в Община Мездра Изтеглете файл
Приложение към социологическо проучване Изтеглете файл
Приложение 1 Изтеглете файл
Приложение 2 Изтеглете файл
Оценка на общинския план за развитие на община Мездра – 2007-2013г. – дейност 6 Изтеглете файл
Анализи на социално-икономическото и инфраструктурно развитие на община Мездра – дейност 7 Изтеглете файл
Правила за мониторинг на изпълнението на конкретни политики на община Мездра – дейност 9 Изтеглете файл