1.3. Стопански, икономически сектор

Дълготрайни материални активи – по икономически сектори и дейности

Дълготрайни материални активи – по икономически дейности
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи – по икономически дейности