1.3. Стопански, икономически сектор

Произведена продукция, Приходи от дейност, Нетни приходи от продажби