1.2. Сектор “Човешки ресурси (демография и работна сила)”

1.2.1. Демография

Образователна структура на населението (резултати от преброяванията на населението)

Население по образование

Забележка: За 2001 година, в колона "Висше образование" се съдържат данни за висше и полувисше образование. В колона "Начално образование" се съдържат данни и за незавършено начално.