Сектор “Природни ресурси”

Община Мездра се намира в Северозападна България около долината на река Искър. Административния център гр. Мездра е разположен в Мездренското котловинно разширение със средна надморска височина 270 м. Релефът е равнинно- хълмист и полупланински. В климатично отношение общината попада в умерено-континенталната подобласт от Европейско-континенталната климатична област и се отнася към Предбалканския припланински климатичен район. На територията на общината са разпространени следните почвени типове: сива и кафява горска, хумусно-карбонатна, алувиална. Териториите за полезни изкопаеми са около 1260 ха. Характерни за района са находищата на скално-облицовъчни материали - варовик  (т.н. " врачански камък "). Наблюдават се няколко скални разновидности. Гъстотата на речната мрежа е по-голяма  в Старопланинската верига, поради значителния наклон на склоновете, изградени от леко податливи на ерозия основни скали. По- ниска е гъстотата на речната мрежа в нископланинските и хълмисто-ридови терени на предпланинската част.