Показатели за целите на ОПР

Община Мездра е разположена в Северозападния район за планиране и е част от Врачанска област. 
Територията на общината е 519 114 дка. 
Земеделският фонд възлиза на 56%, а горският – на 38.5% от територията.
Релефът на общината е полупланински. Средната надморска височина е 270 м.
Климатът е умерено-континентален.
Общината включва 28 населени места, от които 1 град и 27 села. 
Населението възлиза на 25636 души (30.09.2004 г.). 
Над половината от тях – 13794 д., живеят в гр. Мездра, а останалите – в селата.
Община Мездра е трета по икономическо развитие във Врачанска област – след Враца и Козлодуй. 
Град Мездра е важен ЖП център, основна връзка на северозападна и централна северна България.
Общинският бюджет възлиза на 8 млн. лв. 
Най-голям е делът на образованието – 37%, следван от разходите за благоустройство – 15%, здравеопазване и социални дейности – по 12% и др.

Допълнителни Документи
План за развитие на община Мездра за периода 2007-2013 г. Изтеглете файл