мездраОперативна програма “Административен капацитет” е стратегически документ за модернизация на българската държавна администрация и подобряване на работата на органите на държавната администрация, съдебната власт и на структурите на гражданското общество за периода 2007 – 2013 г. Тя се финансира от Европейския социален фонд (ЕСФ) и от националния бюджет. ОПАК е насочена към укрепването на капацитета на всички нива на администрацията — централна, областна и общинска, както и към структурите на гражданското общество и към съдебната система. Целта е да се подобри работата на държавната администрация за реализирането на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

Възложител по настоящия проект е Община Мездра - Юридическо лице по ЗМСМА, с официален адрес и адрес за кореспонденция град Мездра, ул. „Христо Ботев“ № 27.

Общината е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Общинска администрация на Община Мездра осигурява изпълнението на законите, подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага Кмета на Общината при осъществяване на правомощията му. Освен това осигурява технически дейността на Кмета, подпомага Общинския съвет и осигурява дейността му. Друга дейност, която извършва е и административно обслужване на физически и юридически лица.

Общинската администрация и Общинският съвет като органи на местното самоуправление са цялостно отговорни за формирането и провеждането на успешни местни политики. В тази връзка, съгласно Закона за регионалното развитие са отговорни и за изготвянето, реализацията, периодичното наблюдение, оценка и актуализиране на общинския план за развитие. За ефективното и неформално изпълнение на изискванията на закона е необходимо наличието на съответни организационни, информационни, ресурсни условия.

Изпълнението на поръчката е фокусирано върху осигуряването на необходимите условия за прилагане на качествени, съгласувани и ефективни политики на общинско ниво, което е и акцента на настоящата процедура.Подобряването на работата на администрацията за реализиране на ефективни политики, като стратегическа цел на ОПАК, както и процесите на кадрово обновяване на общинските администрации изисква непрекъснато надграждане на техния капацитет за изготвяне и осъществяване на местни политики.

Втората целева група са структури на гражданското общество в общината. По време на изпълнение в тази целева група ще бъдат привлечени както организираните структури на гражданското общество – неправителствени организации, фондации и т.н така и граждани, които проявяват интерес към развитието на своето селище и общината като цяло. Общо около 75 души са представителите на тези организирани структури, които ще бъдат част от дейностите по проекта. В дейности като социологическото проучване, обществените обсъждания, информационните кампании и пр. ще бъдат привличани и неорганизирани жители на общината, като техния брой на настоящият етап е трудно да бъде точно дефиниран но очакванията са това да са около 1000 души от населението.

Стратегическите документи за развитие на общината, както и нейните политики са насочени към устойчиво развитие в интерес на населението на общината. Поради тази причина всички жителите на община Мездра около 23 000 души се явяват непряк ползвател на резултати от проекта.